Rezultati osemenjavanja

rezultati-VOU želji da unapredimo kvalitet našeg poslovanja Greenlab je uspostavio sopstveni sistem kontrole kvaliteta, dostave i praćenja rezultata osemenjavanja zamrznutog semena bikova koje distribuiramo.

Cilj je da se uoče osobine spermatozoida koje imaju ključnu ulogu u postizanju dobrih rezulta koncepcije i koje su to granične vrednosti praćenih osobina spermatozoida koje osiguravaju dobre rezultate koncepcije.

Podaci o rezultatima vo su svima dostupni na našoj internet strani www.greenlab-serbia.com u delu obrasci – REZULTATI VO.

KONTROLA KVALITETA

Greenlab d.o.o. je potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa NIVS Novi Sad sredinom 2016.godine.Prema ugovoru NIVS Novi Sad kontroliše svaki ejakulat semena koje distribuira Greenlab d.o.o. „CASSA“ sistemom. Prati se ukupno devet parametara spermatozoida i to:
1.BS – Broj spermatozoida u ml;
2.UPS – Ukupna pokretljivost spermatozoida u %;
3.PPS – Progresivna pokretljivost spermatozoida u %;
4.PBS – Procenat brzih spermatozoida u %;
5.UŽS – Ukupno živih neobojenih spermatozoida u %;
6.UŽSIA – Ukupno živih spermatozoida sa intaktnim akrozomom u %;
7.UPF – Ukupno patloških formi spermatozoida u %;
8.STHR – Status hromatina, oštečćeno i neoštećeno u %;
9.STMM – Status membrane, oštećeno i neoštećeno u %;

Boldirane oznake ispred svake osobine je način obeležavanja tih osobina u izveštaju.

Na osnovu rezultata zamrznuto seme bikova se klasifikuje u I, II, III i seme van klase.

Da bi se jednostavnije i sažeto prikazao kvalitet zamrznutog semena bikova na osnovu ovakve analize osmišljen je poseban indeks.
INDEKS KVALITETA SEMENA objedinjava pet osobina koje se boduju i to tako da seme I klase dobija 5 bodova, seme II klase dobija 3 boda, seme III klase dobija 1 bod i seme van klase dobija 0 bodova.Maksimalno moguća vrednost ovog indeksa je 25. Pored oznake za vrednost indeksa nalazi se i % koji pokazuje koliki je odnos indeksa kvaliteta semena i maksimalne vrednosti 25.

Na pr: Indeks kvaliteta semena nekog ejakulata je 18 sa procentom 72% što znači da su performanse ovog semena 72% od maksimalno mogućeg.

DOSTAVA

Isporuka zamrznutog semena klijentima se vrši na propisani način pri čemu se jasno obeležava, na kontejneru ili korisničkoj knjižici, gde je seme lagerovano a na otpremnici se upisuje broj isporučenih doza svakog ejekulata.Podaci o broju dostavljenih doza i ejakulatima se unosi u naš kompjuterski program koji je napravljen u ovu namenu.

PRAĆENJE REZULTATA

Greenlab je kreirao nekoliko dokumenata koji se dostavljaju klijentima koji se nalaze u sistemu kontrole.Isti dokumenti su dostupni i u elektronskoj formi.U ovim dokumentima se unosi nekoliko vrsta podataka koji se kasnije analiziraju pred finalni izveštaj.
Tip podataka koje dostavlja klijent u sistemu kontrole:
1.Kategorija životinja – Krave KR, Junice JU;
2.Mesec kotrole;
3.Da li je osemenjavanje u okviru nekog protokola sinhronizacije – DA , NE;
4.Laktacija po redu. I,II,III,IV,V;
5.Broj osemenjenih grla. Junica, Krava;
6.Status kotrole:
-Nepotvrđeno – NP kontrola još nije urađena
-Steona –ST
-Nije Steona – NS
7.Koji je servis po redu – 1,2,3.Ovo označava da li je seme korišćeno u prvom servisu ili je korišćeno u drugom ili trećem servisu;

Podaci o izvršenim analizama su svima dostupni na našoj internet strani www.greenlab-serbia.com u obrasci – analize semena.

Podaci o rezultatima osemenjavanja će takođe biti svima dostupni na našoj internet stranici.